Reglement Mailgroepen.

| huish.reglement | huisregels | SW regels | Mail etiquette |


  SeniorWeb biedt zijn leden met de Mailgroepen de mogelijkheid om via e-mail nieuwe vrienden en kennissen te maken, kennis en ervaring uit te wisselen en te discussiëren over onderwerpen die hen interesseren. Om een soepel gebruik mogelijk te maken, hebben we een aantal regels geformuleerd die voor alle Mailgroepen van toepassing zijn.


 1. Door deelname verklaart u zich akkoord te gaan met de regels en bent u verantwoordelijk voor uw eigen inbreng. Aanvullend aan dit reglement hanteert elke Mailgroep een aantal huisregels.

 2. Deelnemers handelen niet in strijd met enige wetgeving:
  · neem de algemeen geldende fatsoensregels in acht: plaats geen berichten van beledigende, provocerende, intimiderende, discriminerende, seksueel getinte of anderszins aanstootgevende inhoud. Dit geldt ook voor privéberichten aan andere deelnemers.
  · neem de algemeen geldende privacyregels in acht: maak geen privégegevens van personen bekend, stuur deze niet door aan derden en citeer niet uit privémail. · verspreid geen illegale software of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 3. Deelnemers nemen naast de wetgeving de volgende regels van SeniorWeb in acht:
  · plaats alleen bijdragen die passen binnen de doelstelling en het onderwerp.
  · plaats geen reclame met winstoogmerk voor commerciële bedrijven en diensten.

 4. Deelnemers mailen via het centrale e-mailadres (groepsnaam@list.seniorweb.nl).
  Anonieme bijdragen en schuilnamen zijn niet toegestaan. De eigen volledige naam staat of in de afzender of in de handtekening vermeld.

 5. Elke deelnemer dient een erkend antivirusprogramma geïnstalleerd te hebben en dagelijks op updates te controleren.

 6. (Co)Hosts zorgen ervoor dat de regels gehandhaafd worden. Leden die bij herhaling niet voldoen aan de regels, krijgen een waarschuwing. Bij herhaling kan deelname aan de Mailgroep worden ontzegd.

 7. Leden die klachten hebben over een ander lid kunnen zich wenden tot de (co)host. Leden die menen onterecht door de (co)host behandeld te zijn, kunnen onder overlegging van de betreffende stukken binnen 10 dagen beklag doen bij de Webcontactcommissie (webcontactcommissie@seniorweb.nl). Deze zal proberen te bemiddelen tussen partijen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de commissie een bindende uitspraak doen.

 8. De directie van SeniorWeb behoudt zich het recht voor om per individu over de deelname aan een ledendienst te beslissen. Uitsluiting kan leiden tot royement van het lidmaatschap van SeniorWeb. Dit gebeurt ook bij overtreding van de Nederlandse wetgeving.

 9. SeniorWeb staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geplaatste bijdragen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de diensten. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

 10. SeniorWeb kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. SeniorWeb spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

 11. Op betrekkingen tussen het lid en SeniorWeb is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een lid en SeniorWeb worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht; dan wel, ter keuze van SeniorWeb bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid.

April 2014Hier staat het reglement van de mailgroepen van Seniorweb van maart 2016.| huish.reglement | huisregels | SW regels | Mail etiquette |